L’Encyclopédie/1re édition/FOURBU

FOURBURE  ►

FOURBU, (Maréchallerie.) cheval fourbu, voyez Fourbure.