Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/345

Cette page n’a pas encore été corrigée


SVPPLICATIO PRO APOSTASIA. 337

quoad uiueret retinere libéré & Ucicè.poflet, eadem fuiiïet autoritate difpenfacum : didus Oracor abfque licencia fui fuperioris à difta Ecclefia difcedens regulari dimiiïb & Prefbyceri fecularis habicu afTampco per feculum diu uagatus fuit, coque tem- pore durante facukati Medicinse diligenter operam dédit, & in ea gradus ad hoc requificos fufcepit, publiée profeffus eft, & artem huiufmodi pradi- cando pluries exercuit in fuis ordinibus fufceptis pr^didis, & in alcaris minifterio miniftrando, ac horas canonicas & alia diuina officia aliàs forfan celebrando, quare apoftafix maculam ac irregu- laritatis & infamias nocam per tantum temporis ita uagabundus incurrit. Verum Pacer Sande, cum didus Oracor ad cor reuerfus de prasmiffis doluerit & doleac ab incimis, cupiacque ad ordinem S, Bene- didi huiufmodi in aliquo monallerio feu alio eiufdem ordinis regulari loco, cum animi fui quiece redire. Supplicat igicur humiliter fupradidus Orator quatenus fecum ut deinceps in monafterio feu regu- lari loco praedidis ad quod feu quem fe transferre contigerit cum regulari habitu debicum Alciffimo reddat perpétué famulatum, more pij Patris compa- tiences, ipfumque fpecialibus fauoribus & gracijs profequentes, eundem Oracorem ab exceffibus & Apo- ftafiae noca feu macula huiufmodi nec non excom- municationis & alijs EcclefialHcis fencentijs cenfuris & pœnis quas prxmifTorum occafione quomodolibet incurrit abfoluere, fecumque fuper irregularitace per eum propcerea concrada, ut ea non obftance fuf- cepcis per eum ordinibus ac difpenfacione fibi con- ceiïa prsedidorum & in eifdem ordinibus & in alcaris miniflerio miniftrare libéré & licicè ualeat, difpenfare, omnemque inhabilitatis & infamix maculam fme