Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/320

Cette page n’a pas encore été corrigée


312 LHTTRES ET DOCVMENTS.

onô oà tr, ; crx£pY)(7£w ; êzi triv e^tv àoOvaTov. Alihi fané rem

totam arbitranti, arque ad Critolai (quod aiunt) libram expendcnti^ non aliunde ortum habere ifthaec errorum OdyfTea, quàm ab infami illa philaucia tan- topere à philofophis damnata uidetur, quae fimul ac homines rerum expetendarum auerfandarumque maie confultos perculit, eorum fenfus & animos prjertrin- gere folec & fafcinare, quo minus uidentes uideant, intelligenrefque intelligant. Nam quos plebs indofta aliquo in numéro habuit hoc nominc^ quod exoticam aliquam & infignem rerum peritiam prae fe ferrent, eis fiperfonam hanc, xal )£6vTr ; v detraxeris^ perfecerifque, ut cuius artis prsetextu, luculenta eis rerum acceflio fafta eft, eam uulgus meras praefligias, ineptiflîmaf- que ineptias effe agnofcat, quid aliud quàm Corni- cum oculos confixifTe uideberis ? ut qui pridem in orcheftra fedebant^ uix in fubfellijs locum inueniant, donec eo uencum fit ut moueant non rifum tantum populo ac pueris, qui nunc pifïïm nafum Rhinoce- rotis habent, fed ftomachum & bilem^ indigne feren- tibus, quod fibi tandiu eorum dolis & uerfutia impofitum fit. Proinde quemadmodum naufragio pereuncibus ufu uenire didicimus^ ut quam fiue tra- bem^ fiue ueftem, fiue (lipulam femel difciffa peffumque eunte naue arripuerint, eam confertis manibus reti- neant^ natandi intérim immemores, ac fecuri, modo ne quod in manibus efl : ^ excidat, donec uafto gurgite funditus hauriantur : Ad eum penè modum amores ifti nollri quibus libris à pueris infueuerunt^ etiam fi confradam uideant & undiquaque hiantem pfeudo- logiac fcapham, eos fie qua ui quaque iniuria reten- tant^ ut fi extundantur, animam quoque fibi é fedi- bus extundi putent. Sic ueftra illa iuris peritia cum eo euaferit, ut ad eius inftaurationem nihil iam