Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/301

Cette page n’a pas encore été corrigée


G. EVDAKVS F. RABELESO. 293

à.[). : fiaêr\T-fi<jZ(ù( ; ô ÉTaTpoç èxcïvo ; à (tô ? , ate ôy| oùSep-ià 6txr) èvoxoç vr,ç iyj()r,ti e’tvexa -^c Ou’ i[io\ » 7rpO(Tçt).w ; ÈiroiTiaaTo. ctoc ôà Sin ôXr|V Tti ; Èy"^ ! ’^^’^ ? ôp(xr)v etç £[X£ èléaxw 7rapo/_ETîij£tv, eiye Si ?| ôéooxTaî aoc xaÛTr) tt) ôi’xy) ô),0(TxepâJ ; èuE^EXÔeiv. 6au- {lâÇovTt yo^"’ ëoixâ ; (loy (Jiri £’j8ù ; àiravtwvTo ; Ttpô ; tyjv 7rp6x)T,<>îv cou T^jv itâvy ye vîavixrjV xai sOiJ’^j^wç èyouaav, xal Seivà Tiaôîïv çâdxovTt èç’ J) jAriTtw àvTixo[j.i(jaa8ai ■^ç,i\j.[).a.yix àvO’ wv {)7tY)p|aç ait Ypàcftov xal £t ; çi).i’av £[X£ 7 : poxa),ov[JL£vOi ; . yi[A£ï ; ô’ au 7râ),tv ■/jYà<îOri(A£v où Tuj^ôvTo) ; triv £7tK7xo),r,v tyjv a/jv àafjLEvw ; oiz^wnzi • Ttw ; yàp où,°0(JY£ aOxtxa ii, àpx.Yi ; àyavaxTEiç S£ivo7ta6a) ; , xat 8iaT£ÎvY) acpoSptï) ; , w ; 7T£pf(i(j.cXïi[ji£vo ; ôyîOev ûcp’ rifj.ôjv, [xri oà TUy^wv TY) ; TïpooTjXoûiTvi ; àjJLOiori ; ’ osov au oj ; £0(X£v TrpÔTEpov [j.£v l ? £Tà(Tai TÔ Trpàyjxa SiôXou, £yx).r,ixâ t£ £ ? £)iy^ai. èiîeI tiôOev ctoi £y ; (i)(7[jLî’vov ÈyÉvETO ri[j.à ; oùx àvTtypâ’^/aiTOÏç UTiô aoû yEypajj.- [jiÉvoiç ; à)X’ £(TTwy£ toûto ipav£p6v te xal àvw[xoXoyYi[j.£’vov, oùx rjOio totoÛto àôtxr,[Aa toÙto y£ çaîv) tiç âv, cm-t] -I] £yx).-r,(7i ; t] ct-/) xat {Ac[Ai|’ilJ.oip(a çatvETai • oùSè yàp toi àTto/pwvTwç oùoÉTtw xal vûv à^EXrjXEXTat tô upàyjAa. àfj.£),£i Et tïoXXwv £[j.£ àTcaaj^oXoùvttov TTpayiAâxwv Èv Ty^OE tri ôtatTï], ■ ?) £i vôaou xwXuoùa’ii ; ypâi^at TOt £Ùj(£pw ; oùx ÈSuviQÔrjV, txwî oùx EÙTrpoydtstffTOv Inian tô TiEpl ty)v alttav ; ottwç oùv w’yaOÈ [ay ; teXeutwv ôï>).riç tyjv twv oùx ev ôÉovxt (j.Ejjt^’HAOtpoùvTWV ETitTtpttav xal çi),ooixwv, ï^v ys oiaTEXsayi ; uop- pwTE’po) Tr, ; à[jiçt(j6r|Tiï’j£w ; Ttpoïwv. xatxot toÛto oùx àvTtotxou jjtèv Epyov £(TTiv, TOÙ ôà çt’Xou ffi-f\ xal duvriyôpou, tô xotâoî (jot TtEtdai £yy_£tpEtv, ola xat (Tô wçeXeÏv tôv Èfjioù xatriyopoùvxa. à).),à Tt àv Ttà9ot[j.t aùiô ; y\ TioiiQaaifj.i, ottou Sudy^pw ; âv ÈXTTaîrjV Touol Toû EÙapÉcTTOu r|8ou ; toû tteçuxoto ; Èfjioîj Haélenus iocatum me putaio, pariaqiie facere uoluijfe cum ijs quce tu (ut opinor) iocabunde fcripfifii, elicere à me epijlolam cupiens, (TuouoatoXoywv (jlevtoi £’iiiot[jL’ âv, wç où Sîxatô ; £t[xt xaxw ; àxôùîtv oùô’ ùirô aoû où6’ un’ à).),ou tou, ÈVTaûâà y£ ctaiTw[XEvo ; , ouou y£ uâvTa o^eSôv itpoùpyou uotEÎv ÈTidvayxE ; 1% xri ? çiXoiïO’fta ; à7n",X),ay[j.£va, x’ àv (ay) xotç taotç à[J.Et\} ; a)(j.ai Toù ; £[aoI £7rtTTÉ),XovTac. r ; yoûv ol xà îaà [j.£ Ettr- TipxTTÔjiEVOt, otxatoi Eiilv aÙTol uàvra [xot TiapaayEÏv ta aùtà "Ô napôiAOta xà tyj ; axoXfj ; xal EÙxatptaç, Èw oÈ ),£y£tv Ta rrj ; TiXtxta ; T£ xat pauTcivrii ; , àuEp Ù[aïv UEpÎEdTt Tot ; àfi^l Toùi ; Xôyou ;