L’Encyclopédie/1re édition/TASCODRUGITES

TASCODRUGITES, voyez Tacodrugites.