L’Encyclopédie/1re édition/ESPONTON

ESPORTE  ►

ESPONTON, voyez Sponton.