Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/304

Cette page n’a pas encore été corrigée


296 LETTRES ET DOCVMENTS.

èçTiç, xal xa6’ oïav St) £tuj(£V aÎTi’av -rà ÈTrixcOc’vTa Ypâ[x[AaTa |jL£T£7teaov. taÙTa jxàv ouv o^eSôv £ÙYV(o(/.6va) ; te y.al çtXoTipETiwç

aÙTÔç £lxâ<Tai OOxâlV, OÙX OIO’ ÔT^WÇ T£),£’UTWV TOIOÛtÔ Tl TtpOff-

£V£’Ypa’]/ar, OTt nii |jl£v, Ê^r, ; , oûtîw toTç YpâjjLjxaai xot ; £(Ji.otç àiro- xptOcl : , àTTOxpivri, w ; olj^ai, ÔTav (xol po’j)o|x£vw ■^ • w ; ijiè SrjOtV ô),iY(i’)pw ; Ë/ovta (j : à),),ov, r ; [xy] Ta Yp*[J-H-aTa Ta aà xo[xt- câ(A£vov. (AT) ôf,Ta, (xr ; Trpô ; toû çiXioy Aiôç, w ’Yaôè, OTtoitTixw ; oiâxeiao, ûcTTipii à[j.£),o’j[j.£voç • |j.r,ô’ OtiovôtiTOv iirioàv àTTSoixôî TÛJv riix£T£fwv riôwv. £Yu) TOt OÙX iÇapvo ; £(70|j.ai [Arioèv aÙTÔç àiro),ao£w -rôjv Trapà aoû Yp*H-t’-*’f"^> O’-'^È TrpoçâffEi ; CcJavo- ),6yo’j ; TTpocpao’iO’Jtj.at. |J.{av [ie’vtoi çTiIai £7iiaTo),Y ; v ôoôoExà tcou [XTiVwv x£xo|j.[ ! jOai, Ttjv TioW.wv ’J7 : ô CTOÛ, w ; £i : t£ : , £TH(jTa),£i(7à)v. [i.iiç oï lO.do-j ; , o\i cpr,[j.i, r, oO [i£[j.vr,(79at Yî /aêwv yriixi.taOTyi Yî [iriv OÙX à7tcxç,i6r,v, Taya tîO’j àiAyr,[xovr|(Ta ; , â))w ; te tt^ ; ùtioÔétew ; tt, ; etî’.itto), ? , ; àT : 6xpi[xa oùx ^Yav à7 : aiT0’j »Tr,ç. eî jj-ÉvTOi Ttoy àvTtYpâ’l'^’ t’-'^’ £7 : r,)9£, xaÎTtEp 7 : o).).aï ; àayoXatç Èv TÛ) oiajJLE’CTOu £VEi),ivoou[A£vw, Ttô) ; âv EÎyov Ypaf-lJ-afviçôpov St’ ÔTO’J mxiyç,â’\ion\}.i, ôg-^z r{^-^(jO\)v ôtïO’j tj\) tote xaTtôxEiç, wdTCEp xal àpTÎo) ; YPî’ ? -’"' 7rpoO’j[jioù[j.£vo ; , oùx rfijyrfiry xaTaixaOEÏv èv Ttvi TiOTE Twv ÉTaipEiwv r ; (j.wv ô xaXoxaYaOô ; A(j.ïxo ; CMvoiaiTwTO, ô TiKTTÔ ! ; ffou IlEipîOov ; TE xal IIu),à5r, ; xaTà ttjv f/w\Lr^-^ ijxriv. tÔTivl TÔJv çD.wv Î^EÙYEi aÙTÔ ; ay(J.JiE7iov66Ta) ; Éywv 6iETÉ),Eaa, £ç’ ol ; £vw)’_),r,(76ai £^6r|T0v imà tcjv xopy^aîiov ty) ; sTaipEÎa : , xaî £ipy_8r|Vai t ? , ; twv £),),r,vixwv <ruvTaYlJ.âTwv àvaYvwcEto ; . oc/_pi ; où r.xo’jTa Ttvo ; twv yapiETTÉpwv tt, ; aÙTr, ; iTaipeta ; , xal twv çi),o- xaXoùvTwv, cTfpwvT’ àTiocEoôaôai Ta Traioixà Ta yi|j.ÉTEpa, Ta fiiêXîa /e’Yw aTTEp oÙTOi aÙTE^ovaîw ; ct^wv à^Yjpr.vTO, ù[i.â ; te àîtoxaTa- rTTaOÉvTE cl : Tr,v ËiATtpoaÔEv âoEiav xal Yidvyîav. toùto Toîvuvàxr,- xoôte ; àvôpô ; 7iiffTwca[i£voiJ, tiw ; Soxeï ; EÙ5pàv9r,[X£v ; où[/.£voûv îItceîv Ëy.oijj.’ âv. ttw ; y^P oùx àv Ù7tEp(AE’Tpw : ; oi’ye ùjià ; sy.Eiv G"j[xçoiTr,Tà Soxoùjj.Ev eI ; ôi5aoxa).Etov twv jxoyawv xal ipYa- TTr,piov ty ; ; A8r,vâ ; , xal (T’jjjiçO.otîovoÙvte ôr, ty ; v ty-, ; Y^wixr, ; xal TT, ; oiavoia ; ÈlEpYaaiav, Èç’ ■^ or\ 7i).£r<7Tov ’^i).OTt[iOÛ[XEvoi twv

TTEpl TÔV pîOV TïâvTWV OiaTE/.OÛlXEV. îa-(ji£v Se toÙto Sià 7tO>.),f,Ç

a-O’jSf, ; ÈoyjiXÉvat touto-jitI toù ; [At(7£/)r|Va ; ÔîO/.ÔYoyÇi 07 : w ; t’ : ôv É/Àioa Xûivza.’^ àçavtoyuiv, w ; ty ; ; àv£7ii<XTy,[xoi7Ùvr,ç S ? ,6ev ty) ; aÙTwv pâ-ravôv te xal D.zx/y’y xal Sià toûto toùç [AaTaioTaTOvi ;